miernik po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem miernik

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
miernikmeterany of various measuring instruments for measuring a quantity
przyrząd pomiarowymeasuring device, measuring system, measuring instrumentpojęcie nadrzędneinstrument that shows the extent or amount or quantity or degree of something
dalmierz, odległościomierzrange finder, rangefinderpojęcie podrzędnea measuring instrument (acoustic or optical or electronic) for finding the distance of an object
galwanometrgalvanometerpojęcie podrzędnemeter for detecting or comparing or measuring small electric currents
teodolittransit, theodolitepojęcie podrzędnea surveying instrument for measuring horizontal and vertical angles, consisting of a small telescope mounted on a tripod
stroboskopstroboscope, strobepojęcie podrzędneA stroboscope, also known as a strobe, is an instrument used to make a cyclically moving object appear to be slow-moving, or stationary; it consists of either a rotating disk with slots or holes or a lamp such as a flashtube which produces brief repetitive flashes of light. In its simplest mechanical form, the stroboscope consists of a rotating cylinder (or bowl with a raised edge) with evenly-spaced holes or slots placed in the line of sight between the observer and the moving object.
wilgotnościomierz, higrometr, wilgociomierzhygrometerpojęcie podrzędnemeasuring instrument for measuring the relative humidity of the atmosphere
amperomierz, amperometrammeterpojęcie podrzędnea meter that measures the flow of electrical current in amperes
dozymetr, dawkomierzdosimeter, dosemeterpojęcie podrzędnea measuring instrument for measuring doses of ionizing radiation (X-rays or radioactivity)
gęstościomierz, areometr, densymetrdensitometer, densimeterpojęcie podrzędnea measuring instrument for determining density or specific gravity
glukometrglucose meter, glucometerpojęcie podrzędnea medical device for determining the approximate concentration of glucose in the blood.
krzywomierz, kartometrcurvimeter, meilograph, opisometer, map measurerpojęcie podrzędnean instrument for measuring the lengths of arbitrary curved lines, most commonly used to measure the lengths of roads, rivers and other line features on maps.
tonometrtonometerpojęcie podrzędnemeasuring instrument for measuring tension or pressure (especially for measuring intraocular pressure in testing for glaucoma)
śniegomierzsnow gaugepojęcie podrzędneA snow gauge is a type of instrument used to gather and measure the amount of solid precipitation over a set period of time.
alkoholomierz, alkoholometralcoholometerpojęcie podrzędnean instrument, such as a specially calibrated hydrometer, for determining the percentage of alcohol in a liquid
szczelinomierzfeeler gaugepojęcie podrzędnea gauge used to measure gap widths. A feeler gauge consists of a number of small lengths of steel of different thicknesses with measurements marked on each piece.
wodomierzwater meterpojęcie podrzędnemeter for measuring the quantity of water passing through a particular outlet
tłuszczomierzlactoscopepojęcie podrzędnean instrument for measuring the amount of cream in milk
konduktometr, miernik konduktancjielectrical conductivity meter, EC meterpojęcie podrzędnemeter that measures the electrical conductivity in a solution.